فایل word مقایسه هوش اجتماعی, تبیین های خوش بینی با بهزیستی ذهنی در دانش آموز مدارس تیزهوشان و عادی

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مقایسه هوش اجتماعی, تبیین های خوش بینی با بهزیستی ذهنی در دانش آموز مدارس تیزهوشان و عادی :

به همراه فایل پاورپوینت برای ارائه نهایی

فصل اول: کلیات تحقیق.. 1

چکیده 2

1-1 مقدمه. 2

1-2 بیان مساله. 3

1-3 اهمیت و ضرورت تحقیق.. 6

1-4 اهداف تحقیق.. 8

1-4-1 اهداف کلی.. 8

1-4-2 اهداف جزئی.. 8

1-5 سوالات تحقیق.. 9

1-5-1 سوالات کلی.. 9

1-5-2 سوالات جزئی.. 9

1-6- فرضیه‌های تحقیق.. 9

1-6-1 فرضیه‌های کلی.. 9

1-6-2 فرضیه‌های جزئی.. 9

1-7 متغیرها تحقیق.. 10

1-8 تعریف واژه‌ها و اصطلاحات فنی و تحصصی.. 10

1-8-1 تعریف مفهومی.. 10

1-8-2 تعریف عملیاتی.. 11

فصل دوم: ادبیات و پیشینه تحقیق.. 12

2-1 مقدمه. 13

2-2 تاریخچه هوش اجتماعی.. 13

2-3 هوش اجتماعی.. 14

2-4 هوش اجتماعی و اعتماد. 16

2-5 دستاوردهای هوش‌ اجتماعی.. 16

2-5-1 آگاهی اجتماعی.. 17

2-5-2 نرمش و انعطاف اجتماعی.. 18

2-6 شیوه‌های مطالعه هوش‌ اجتماعی.. 19

2-7 ابعاد هوش اجتماعی.. 20

2-8 ساختار هوش اجتماعی.. 20

2-9 مولفه‌های هوش اجتماعی.. 21

2-10 راه‌های تقویت هوش اجتماعی.. 22

2-11 ویژگی‌های افراد دارای هوش اجتماعی.. 22

2-12 هوش هیجانی بخشی از هوش اجتماعی.. 24

2-13 تفاوت هوش اجتماعی و هوش هیجانی.. 25

2-14 خوش‌بینی.. 28

2-15 بررسی نظریه‌های مربوط به خوش‌بینی.. 30

2-16 مولفه‌های خوش‌بینی آموخته‌شده سلیگمن.. 32

2-17 خوش‌بینی پویا 33

2-18 مولفه‌های خوش‌بینی.. 35

2-18-1 مولفه‌ زیست‌شناختی.. 35

2-18-2 مولفه یادگیری.. 36

2-18-3 مولفه‌ شناختی.. 36

2-19 هوش... 36

2-20 انواع هوش... 37

2-21 بهزیستی ذهنی.. 37

2-22 عوامل موثر بربهزیستی.. 38

2-23 دیدگاه‌ها و نظریات در مورد بهزیستی ذهنی.. 41

2-23-1 نظریه فرانکل.. 41

2-23-2 الگوی ویسینگ و وان‌دان. 42

2-23-3 نظریه ریف... 42

2-24 رابطه بین بهزیستی ذهنی و خوشبینی.. 45

2-25 تحقیقات انجام شده در ارتباط با موضوع تحقیق.. 46

2-25-1 پژوهش‌های انجام شده در ایران. 46

2-25-2 پژوهش‌های انجام شده در خارج.. 49

فصل سوم: روش تحقیق.. 52

3-1 مقدمه. 53

3-2 روش پژوهش... 53

3-3 جامعه آماری پژوهش... 54

3-4 نمونه و روش نمونه‌گیری.. 54

3-5 ابزار گردآوری اطلاعات.. 54

3-5-1 پرسشنامه هوش اجتماعی.. 54

3-5-2 پرسشنامه خوش‌بینی (آزمون جهت‌گیری زندگی) 55

3-5-3 پرسشنامه بهزیستی ذهنی.. 56

3-6 روش اجرای پژوهش... 57

3-7 روش تجزیه و تحلیل.. 58

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده‌ها 59

4-1 مقدمه. 60

4-2 توصیف داده‌ها 60

4-2-1 بهزیستی ذهنی.. 60

4-2-2 خوش‌بینی (جهت‌گیری زندگی) 61

3-2-3 هوش اجتماعی.. 62

4-3 بررسی فرضیه‌های پژوهش... 62

4-3-1 فرضیه‌های اصلی.. 62

4-3-2 فرضیه‌های اختصاصی.. 66

فصل پنجم: نتیجه‌گیری و پیشنهادها 72

5-1 مقدمه. 73

5-2 خلاصه پژوهش... 73

5-3 بحث و نتیجه‌گیری.. 74

فرضیه‌های اختصاصی.. 77

5-4 محدودیت‌های تحقیق.. 83

5-5 پیشنهادهای پژوهشی تحقیق.. 83

5-5-1 پیشنهادهای کاربردی حاصل از نتایج تحقیق.. 83

منابع. 85

پیوست‌ها 95

چکیده

پژوهش حاضر با هدف مقایسه هوش اجتماعی و خوش‌بینی با بهزیستی ذهنی در دانش‌آموزان دختر دوره متوسطه مدارس تیزهوشان و عادی شهرستان گرگان انجام گرفته است. روش پژوهش توصیفی و مقایسه‌ای (همبستگی) است و جامعه آماری آن کلیه دانش‌آموزان دختر دوره متوسطه مدارس تیزهوشان و عادی شهرستان گرگان در سال تحصیلی 92-1391 می‌باشد. برای جمع‌آوری داده‌ها از پرسشنامه‌های بهزیستی ذهنی کی یز و ماگیارمو (2003), مقیاس هوش اجتماعی ترموسو و جهت سنجش خوش‌بینی سرشتی از آزمون جهت‌گیری زندگی (LOT) استفاده شده است که بر روی 200 نفر از دانش‌آموزان دختر دوره متوسطه (100 نفر تیزهوش و 100 نفر عادی) به روش نمونه‌گیری خوشه‌ای و تصددفی ساده اجرا شد سپس از آزمون همبستگی پیرسون و t مستقل برای تجزیه و تحلیل داده‌ها استفاده شد. نتایج نشان داد که ارتباط بین متغیر خوش‌بینی و هوش اجتماعی و بهزیستی ذهنی در دانش‌آموزان دختر دوره متوسطه مدارس عادی و تیزهوشان تفاوت معنادار وجود دارد.

بدین معنی که خوش‌بینی و بهزیستی ذهنی دانش‌آموزان دختر مدارس عادی بیشتر از دانش‌آموزان دختر مدارس تزهوش است. ولی هوش اجتماعی در دانش‌آموزان دختر مدارس تیزهوشان بیشتر از دانش‌آموزان مدارس عادی است.

واژه‌های کلیدی: هوش‌اجتماعی, خوش‌بینی, بهزیستی ذهنی

1-1 مقدمه

در دهه اخیر, روان‌شناسان مثبت‌گرا بیشتر بر توانمندی‌ها, شایستگی‌ها و داشته‌های انسان تاکید کرده و بر این باورند که هدف روان‌شناسی باید بهبود و ارتقای سطح زندگی انسان و شکوفا کردن استعدادها و توانمندی‌های به ودیعه نهاده شده در درون انسان باشد. بر این اساس, روان‌شناسان مثبت‌گرا به جنبه‌های مثبت روانی زندگی انسان پرداخته و سعی دارند تا با روش‌ها و نگاه علمی, حضور مولفه‌های مثبت را در ابعاد گوناگون زندگی انسان پر رنگ تر و چشم‌گیرتر جلوه بدهند (سلیگمن, 1388). بهزیستی ذهنی یک ساختار مهم در کیفیت زندگی انسان است و به عنوان ارزیابی مثبت از زندگی و تعادل میان عاطفه مثبت و عاطفه منفی تعریف شده است (جلوانی, 1390). بهزیستی ذهنی موجب رشد متعادل و سلامت آدمی می‌شود و راه را جهت پرورش صحیح‌تر و وسیع‌تر استعدادها هموار می‌سازد.

خوش‌بینی یکی از سازه‌هایی است که شادکامی و بهزیستی انسان را به دنیل دارد. خوش‌بینی از برجسته‌ترین ویژگی‌های شخصیتی است که از شناخت‌های مثبت تشکیل شده است (کارور و همکاران, 2010). خوش‌بینی قابلیت سیستم دفاعی بدن را برای مبارزه با بیماری‌ها افزایش می‌دهد.

«مارتین ای.پی.سلیگمن» پروفسور روانشناسی دانشگاه پنسیلوانیا می‌گوید؟: «شواهدی وجود دارد که خوش‌بینی, سیستم دفاعی و حفاظتی بدن را تقویت می‌کند.»

خوش‌بینی با بهزیستی و سلامتی مرتبط بوده و مشخص شده است که در مجموع افراد خوش‌‌بین سالم‌تر و شادتر هستند (پروسردار و همکاران, 1392). سیستم ایمنی انها بهتر کار می‌کند, با استرس بهتر کنار می‌آیند.

هوش‌ اجتماعی شامل احساسات دیگران و افکار و رفتارهای آنها, تفسیر علامات غیر کلامی, انجام وظایف فردی و انجام عمل بهینه در موقعیت عنوان می‌کند (سلگی و علی‌پور, 1391). افراد دارای هوش اجتماعی بالا کسانی هستند که به راحتی قادر به استفاده از فرصت‌های جدید می‌باشند. این افراد نسبت به اتفاقات خوشبین هستند و از بهزیستی ذهنی بهتری نسبت به افراد بدبین برخوردارند (حسینی نسب و همکاران, 1391). در یک محیط آموزشی هوش‌ اجتماعی باعث سهولت در بیان عواطف توسط مدیر می‌شود. هوش‌ اجتماعی بالا منجر می‌شود که افراد راحت‌تر با یکدگیر ارتباط برقرار کنند.

1-2 بیان مساله

بشر همواره به دنبال این بوده است که به بهترین حالت ممکن زندگی کند و در عین حال از زندگی خود لذت ببرد و در کنار آن مشتاق است بداند که چطور قادر است کیفیت زندگی‌اش را ارتقا بخشد, از این رو توجه ویژه به مفهوم بهزیستی ذهنی طی سه دهه اخیر پیامدهای مهمی را برای بشر به دنبال داشته است, زیرا با قائل شدن ارزشی بیشتر برای انسان, ارزیابی فرد را از کیفیت زندگی‌اش مهم دانسته است (شعبانی و همکاران, 1391).

واژه بهزیستی ذهنی به نحوه ارزیابی افراد از زندگی خودشان اشاره دارد و به ارزیابی و درک مشخص افراد از کیفیت زندگی‌شان (کیفیت کنش اجتماعی روانشناختی و عاطفی) اطلاق می‌‌شود (هاوون و همکاران, 2013). بهزیستی ذهنی دارای دو بعد عاطفی و شناختی است و هر بعد به دو مولفه تقسیم می‌شود (لواسانی و همکاران, 1392). مولفه‌های شناختی شامل رضایتمندی از زندگی و رضایتمندی از حوزه‌ها هستند و مولفه‌های عاطفی, عواطف مثبت و منفی را در بر می‌گیرند, بعد شناختی خصیصه پایداری را در خود دارد اما بعد عاطفی خصیصه‌گذرا و موقتی بودن را دارا می‌باشد (باقیانی مقدم و همکاران, 1392). افراد با بهزیستی بالا هیجان مثبت بیشتری را تجربه می‌کنند, از گذشته, آینده خودشان و دیگران, رویدادها و حوادث پیامون‌شان ارزیابی مثبتی دارند و آنها را خوشایند توصیف می‌کنند. در حالی که افراد با احساس بهزیستی پایین موارد مذکور را نامطلوب ارزیابی کرده و هیجان منفی مانند اضطراب و افسردگی بیشتری را تجربه می‌کنند (داینر, 2005). نتایج تحقیقات نشان می‌دهد که خصوصیات شخصیتی افراد بطور مستقیم یا غیر مستقیم بر بهزیستی روانی و بیماری افراد تاثیر می‌گذارد. یکی از ویژگی‌های بارز وجود خوشبینی در زندگی می‌باشد که باعث افزایش سلامت روانی در افراد می‌شود (پورسردار و همکاران, 1392).

به طور کلی تحقیقات نشان می‌دهد که افراد در چگونگی رفتار, تفکر, اساس نیازها و خواسته‌ها با هم متفاوت می‌باشند و میزان سازگاری متفاوتی دارند, در یک محیط مشابه اجتماعی برخی از آنها توان مقابله با مشکلات و انتظارات را در اندک زمانی از دست می‌دهند و به راحتی در دام اختلالات روان‌شناختی و عملکرد نامناسب گرفتار شده و سلامت روانشناختی و بهزیستی ذهنی آن‌ها به خطر می‌افتد و در مقابل عده‌ای که دارای ویژگی‌های شخصیتی مثبت از جمله خوش‌بینی هستند و تحلیل مثبت نسبت به وقایع دارند و با هوش اجتماعی بالا, رفتار مناسب از خودشان نشان می‌دهند از بهزیستی ذهنی مطلوب برخودار خواهند بود (نیکلا و جان, 2011).

گل پرور و همکاران (2011) بیان کردند که بین دانش‌آموزان تیزهوش و عادی تفاوت‌های فردی زیادی وجود دارد؛ بدین‌معنی که آنها برخی از مشخصه‌های شناختی و شخصیتی را نسبت به دیگر مشخصه‌ها به صورت نیرومندتری دارند. یکی از پدیده‌هایی که طی سال‌های اخیر, در بین دانش‌آموزان تیزهوش به لحاظ نظری و پژوهشی, مورد توجه قرار گرفته, بهزیستی ذهنی و روان‌شناختی است.

با توجه به رفتار اجتماعی و میزان سازگاری این دانش آموزان به نظر می‌رسد ویژگی‌های شخصیتی (خوش‌بینی) و تفاوت‌های فردی (بهزیستی ذهنی و هوش اجتماعی) دانش‌آموزان مدارس تیزهوشان و عادی متفاوت است.

1-3 اهمیت و ضرورت تحقیق

توجه به اهمیت دوران تحصیل در مدرسه که زمینه‌ساز پرورش روحی و روانی و علمی هر دانش‌آموزی است تاثیر بسزایی در آینده کشور دارد. چرا که همین دانش‌آموزان امروز مسئولین فردای مملکت خواهند بود, لازم است تلاش‌های مستمری جهت هرچه کارامدتر و تواناتر تربیت کردن آنها صورت گیرد. پیور این مهم تحصیل در مدرسه و رسیدن به اهداف و آرمان‌های ملی و فردی هر شخص, نیازمند یکسری تمهیدات و سیاست‌گذاری‌هایی است. بخشی از این تهمیدات مربوط به سلامت روانی دانش‌آموزان می‌باشد که در زندگی شخصی و حرفه‌ای آنها نقش بسزایی ایفا می‌کند و آنها را از مشکلات و لطمات احتمالی حین تحصیل حفظ می‌کند (شعبانی و همکاران, 1391). در همین راستا این پژوهش سه متغیر روان‌شناختی مهم چه در سطح فردی و بین فردی و حتی درون فردی و رابطه بین آنها را مورد بررسی قرار می‌دهد. این متغیرها عبارتند از هوش اجتماعی که در روابط بین فردی نقش فوق‌العاده‌ مهمی را ایفا می‌کند. و خوش‌بینی که در بسیاری از حالات و موقعیت‌های روحی و روانی موثر است و در انتها متغیر بهزیستی ذهنی یک ساختار مهم در کیفیت زندگی انسان به عنوان ارزیابی مثبت از زندگی و تعادل میان عواطف است.

یکی از مباحث نوآورانه‌ای که این پژوهش در صدد پرداختن به آن خواهد بود مبحث هوش اجتماعی و خوش‌بینی و رابطه آنها با متغیرهای بهزیستی ذهنی است. بررسی رابطه متقابل هوش اجتماعی و خوش‌بینی با بهزیستی ذهنی در یک پژوهش چه در داخل و چه در خارج از کشور بی‌سابقه بوده است و این مهم می‌تواند راه‌گشایی برای شناسایی و کنترل عوامل موثر در بهزیستی روانشناختی, که در خیلی از موارد آفت‌هایی برای روابط بین فردی و حتی درون‌فردی به حساب می‌آیند, باشد و در راستای غنی‌تر کردن ادبیات پژوهشی کشور مفید و موثر واقع شود.

تحقیقات پر دامنه‌ای برای تعیین سطح بهزیستی افراد انجام شده و عوامل گسترده و متنوعی نیز به دست آمده است که می تواند با کاهش یا افزایش بهزیستی همراه باشد. اما نقطه مشترک تمام یا اکثر این پژوهش‌ها این است که تاثیر عوامل مورد بررسی روی بهزیستی, به متغیرهای شناختی مهمی چون مقایسه اجتماعی, سطح انتظارات فرد, ارزیابی فرد از موقعیت خویش و به طور کلی فرایندهای شناختی وی بستگی دارد (رضایی و خلیل‌زاده, 1388).

از طرفی در کشور ما بخشی از دانش‌آموزان با آزمون‌های مختلف به عنوان استعدادهای درخشان یا تیزهوشان معرفی و در این مدارس مشغول به تحصیل می‌شوند. بنابراین شناسایی عوامل موثر در بهزیستی ذهنی, هوش اجتماعی و توجه به دیگر ابعاد شخصیتی از جمله خوش‌بینی آنها از ضروریاتی است که نباید از نظر متخصصان تربیتی دور نگاه داشته شود. توجه به این پژوهش در برنامه‌های آموزشی, این امکان را فراهم خواهد کرد که مسئولین امر در انخاب دبیران شایسته و خلاق و کارآمد و دارای مهارتهای هیجانی و اجتماعی بالا, دقت نظر بیشتری به عمل آورند.

از این رو پژوهش در زمینه بررسی ارتباط خوش‌بینی و هوش اجتماعی با بهزیستی ذهنی در آنان, ضروری به نظر می‌رسد و از اهمیت خاصی بخوردار است. بر این اساس شناسایی متغیرهای هوش اجتماعی و خوش‌بینی به عنوان عواملی مرتبط با بهزیستی ذهنی دانش‌آموزان, امری ضروری است.

1-4 اهداف تحقیق

1-4-1 اهداف کلی

1- مقایسه بین خوش‌بینی و هوش اجتماعی و بهزیستی ذهنی در دانش‌آموزان دختر دوره متوسط مدارس عادی و تیزهوشان.

2- بررسی رابطه بین خوش‌بینی و هوش‌اجتماعی با بهزیستی ذهنی در دانش‌آموزان دختر دوره متوسطه مدارس عادی و تیزهوشان.

1-4-2 اهداف جزئی

1- بررسی رابطه خوش‌بینی و هوش‌اجتماعی با بهزیستی ذهنی در دانش‌آموزان دختر.

2- بررسی رابطه خوش‌بینی و هوش‌اجتماعی با بهزیستی ذهنی در دانش‌آموزان دختر مدارس عادی.

3- بررسی رابطه خوش‌بینی و هوش‌اجتماعی با بهزیستی ذهنی در دانش‌آموزان دختر مدارس تیزهوشان.

4- بررسی تفاوت خوش‌بینی در دانش‌آموزان دختر مدارس عادی و تیزهوشان.

5- بررسی تفاوت هوش اجتماعی در دانش‌آموزان دختر مداس عادی و تیزهوشان.

6- بررسی تفاوت بهزیستی ذهنی در دانش‌آموزان دختر مدارس عادی و تیزهوشان.

1-5 سوالات تحقیق

1-5-1 سوالات کلی

1- آیا بین خوش‌بینی و هوش‌اجتماعی و بهزیستی ذهنی در دانش‌آموزان دختر دوره متوسطه مدارس عادی و تیزهوشان تفاوت معنادار وجود دارد؟

2- آیا بین‌ خوش‌بینی و هوش‌اجتماعی با بهزیستی ذهنی در دانش‌آموزان دختر دوره متوسطه مداری عادی و تیزهوشان رابطه معنادار وجود دارد؟

1-5-2 سوالات جزئی

1- آیا بین‌ خوش‌بینی و هوش‌اجتماعی با بهزیستی ذهنی در دانش‌آموزان دختر رابطه معنادار وجود دارد؟

2- آیا بین خوش‌بینی و هوش‌اجتماعی با بهزیستی ذهنی در دانش‌آموزان دختر مدارس عادی عادی رابطه معنادار وجود دارد؟

3- آیا بین خوش‌بینی و هوش‌اجتماعی با بهزیستی ذهنی در دانش‌آموزان دختر مدارس تیزهوشان رابطه معنادار وجود دارد؟

4- آیا بین خوش‌بینی در دانش‌آموزان دختر مدارس عادی و تیزهوشان تفاوت معنادار وجود دارد؟

5- آیا بین هوش‌اجتماعی در دانش‌آموزان دختر مدارس عادی و تیزهوشان تفاوت معنادار وجود دارد؟

6- آیا بین بهزیستی ذهنی در دانش‌آموزان دختر مدارس عادی و تیزهوشان تفاوت معنادار وجود دارد؟

1-6- فرضیه‌های تحقیق

1-6-1 فرضیه‌های کلی

1- بین میزان نمرات خوش‌بینی و هوش‌اجتماعی و بهزیستی ذهنی در دانش‌آموزان دختر دوره متوسطه مدارس عادی و تیزهوشان تفاوت معنادار وجود دارد.

2- بین خوش‌بینی و هوش‌اجتماعی با بهزیستی ذهنی در دانش‌آموزان دختر دوره متوسطه مدارس عادی و تیزهوشان رابطه معنادار وجود دارد.

1-6-2 فرضیه‌های جزئی

1- بین خوش‌بینی و هوش‌اجتماعی با بهزیستی ذهنی در دانش‌آموزان دختر رابطه معنادار وجود دارد.

2- بین خوش‌بینی و هوش‌اجتماعی با بهزیستی ذهنی در دانش‌آموزان دختر مدارس عادی رابطه معنادار وجود دارد.

3- بین خوش‌بینی و هوش‌اجتماعی با بهزیستی ذهنی در دانش‌آموزان دختر مداس تیزهوشان رابطه معنادار وجود دارد.

4- میزان خوش‌بینی در دانش‌آموزان دختر مدارس عادی و تیزهوشان تفاوت معنادار وجود دارد.

5- میزان هوش‌اجتماعی در دانش‌آموزان دختر مدارس عادی و تیزهوشان تفاوت معنادار وجود دارد.

6- میزان بهزیستی ذهنی در دانش‌آموزان دختر مدارس عادی و تیزهوشان تفاوت معنادار وجود دارد.

1-7 متغیرها تحقیق

متغیر پیش‌بین: هوش‌اجتماعی و خوش‌بینی دانش‌آموزان دختر مدارس تیزهوشان و عادی

متغیر ملاک: بهزیستی ذهنی

متغیرهای کنترل: پایه تحصیلی و جنسیت

1-8 تعریف واژه‌ها و اصطلاحات فنی و تحصصی

1-8-1 تعریف مفهومی

هوش‌اجتماعی: هوش‌اجتماعی را به عنوان توانایی ضروری برای افراد به منظور ارتباط, درک و تعامل موثر با دیگران تعریف کرده‌اند (نجهولت و همکاران, 2009).

خوش‌بینی: خوش‌بینی تلفیقی از گرایش و نگرش خوشبینانه در مورد خود, افراد, اشیا, رویدادها و بهطور کلی جهان می‌باشد که بر اساس ان انتظار نتایج خوب و امیدوار کننده, بر اساس توانایی‌های خود, در افراد خوش‌بین با سلامت و ریشه این نگرش خوش‌بینانه, در سبک تبیین افراد نهفته است (نوری, 1387).

بهزیستی ذهنی: بهزیستی ذهنی شامل اصول مهمی است که از طریق احساسات بر همه رفتار انسان و پیشرفت او شامل سلامت فیزیکی و روانی, پیشرفت مهارتی و آموزشی, صلاحیت اجتماعی و ایجاد روابط مثبت اجتماعی قابل شناسایی است (بریجز, 2002).

1-8-2 تعریف عملیاتی

هوش‌اجتماعی: در این تحقیق منظور از هوش‌اجتماعی نمره‌ای است که آزمودنی‌ها از پرسشنامه ترومسو (TSIS) و مجموع خرده مقیاسهای نسخه اصلی این عوامل مهارتهای اجتماعی (SS), آگاهی اجتماعی (SA), پردازش اطلاعات اجتماعی (SIP) کسب کرده باشند.

خوش‌بینی: در این تحقیق منظور از خوش‌بینی نمره‌ای است که آزمودنی‌ها از پرسشنامه خوش‌بینی (آزمون جهت گیری زندگی) کسب کرده باشند.

بهزیستی ذهنی: در این تحقیق منظور از بهزیستی ذهنی نمره‌ای است که آزمودنی‌ از مجموع سه بخش ابعاد هیجانی, روان‌شناختی و اجتماعی پرسشنامه بهزیستی ذهنی کی یز و ماگیارمو کسب کرده باشند.لینک کمکی