فایل word چگونه می توانم میزان علاقه مندی شاگردانم را به درس ریاضی افزایش دهم؟

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word چگونه می توانم میزان علاقه مندی شاگردانم را به درس ریاضی افزایش دهم؟ :

چکیده. 5

مقدمه:. 7

بیان مساله و توصیف وضع موجود:. 8

گردآوری شواهد 1:. 12

تعریف عملیاتی مفاهیم و واژگان کلیدی:. 12

ب. مشاهده :. 13

ج. پرسش نامه:. 14

پیشینه تحقیق: 14

اهداف تحقیق: 15

2. نصب فعالیت دانشآموزان روی دیوار جهت تزئین کلاس توسط آنان: 16

3. کاربرد شعر مرتبط با بعضی از فعالیتها :. 16

4. ایجاد انگیزه در دانشآموزان برای انجام فعالیتهای درس ریاضی: 16

5. استفاده از روش ایفای نقش توسط دانشآموزان:. 17

6. اطلاع رسانی به اولیا جهت آمادگی از پیشرفت درس ریاضی دانشآموزان:. 17

7. انجام ارزشیابی تشخیصی از مفاهیم پیش نیاز جهت تعیین نقطهی آغاز تدریس:. 17

تجزیه وتحلیل وتفسیر داده های اولیه:. 19

انتخاب واجرای راه حل:. 19

توصیف وضع مطلوب(شواهد 2):. 25

نتیجه گیری:. 27

موانع ومشکلات احتمالی :. 27

پیشنهادات:. 28

منابع ومآخذ:. 29لینک کمکی