فایل word چگونه می توانم پرخاشگری را در محمد برطرف سازم ؟

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word چگونه می توانم پرخاشگری را در محمد برطرف سازم ؟ :

توصیف وضعیت موجود(تشخیص مسئله) 7

روش گردآوری اطلاعات و تجزیه تحلیل داده ها 9

شواهد یک 9

1-مصاحبه : 9

الف)مصاحبه بامادر محمد 9

ب)مدیر واحد آموزشی: 10

ج)معاون آموزشی: 10

د)معاون پرورشی: 11

ه)مشاهده بنده به عنوان آموزگار وی: 11

2- پرسشنامه: 11

جدول شماره 2:پاسخنامه بنده به عنوان آموزگار 13

جدول شماره 3: لیست نمرات محمد در نیمه اول سال تحصیلی 14

انتخاب راه حلهای ممکن 16

انتخاب راه حل مناسب , اعتبار بخشی و اجرای راه حل 16

اهم راهکار های ارائه شده به شرح زیر می باشد: 17

نتیجه گیری و شواهد 2 18

جدول شماره 4:پاسخنامه مدیرو معاونان در اسفند ماه 18

جدول شماره 5:پاسخنامه آموزگار 19

جدول شماره 6:نمرات محمد در نیمه دوم سال تحصیلی 20

جدول شماره7:مشخصه آزمون آماری میانگین نمرات محمد در نیمه دوم سال تحصیلی 21

مبانی نظری پژوهش 22

دلایل و راههای درمان پرخاشگری 22

الف )علت ها 22

1.الگوپذیری‌ کودکان‌ از والدین‌ 22

2. کودکان‌ ناکام‌ پرخاشگر می‌ شوند 23

3. اضطراب‌ و پرخاشگری‌ 23

4. پرخاشگری, نشانه‌ای‌ از تضادهای‌ درونی‌ 23

5. پرخاشگری‌ و افسردگی‌ 24

6. پرخاشگری؛ بیماری‌ها؛ مصرف‌ دارو 24

7. خشونت‌ و مدرسه‌ 24

عواملی‌ که‌ به‌ خشونت‌ در مدرسه‌ می ‌انجامند, عبارت اند از: 24

روش هایی برای درمان پرخاشگری کودکان 25

مسلماً با شناسایی‌ علت‌ رفتار نادرست, می‌توانیم‌ در رفع‌ آن‌ موفق‌ تر عمل‌ کنیم: 27

بد دهنی کودکان 28

خلاصه 30

پیشنهادات 31

در پایان چند توصیه به آموزگاران محترم دارم: 31

منابع وماخذ: 32لینک کمکی