فایل word تحقیق با موضوع حجم نمونه و جامعه آماری

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word تحقیق با موضوع حجم نمونه و جامعه آماری :

توضیحات:

فایل word تحقیق با موضوع حجم نمونه و جامعه آماری

24صفحه قالب ورد قابل ویرایش

بخشی ازمتن:

حجم نمونه و جامعه آماری

در تعریف نمونه یا جمعیت نمونه باید گفت, در معنای کلی هر فرد از جامعه را می‌توان نمونه آن جامعه خواند. اما در معنای متعارف, در همان جامعه به آن جزئی نمونه گفته می‌شود که معرف جامعه باشد. منظور از ظرط معرف بودن آن است که همه صفات جامعه, خاصه آن صفاتی که از لحاظ موضوع تحقیق دارای اهمیت است به تناسب در نمونه وجود داشته باشد و بتوان نتایج حاصل از آن را به کل جامعه آماری پس بطور کلی و با توجه به توضیحات فوق در تعریف حجم نمونه می‌توان گفت که حجم نمونه, تعداد کل عناصر موجود در نمونه است.

اما منظور از جامعه آماری همان جامعه اصلی است که از آن نمونه‌ای نمایا, یا معرف بدست آمده باشد. جامعه آماری را در مواردی جمعیت و در مواردی دیگر نیز حیطه می‌خوانند. حجم جامعه آماری شامل مجموعه عناصر موجود در جامعه آماری است که مبنای محاسبه در نمونه‌گیری محسوب می‌شود.

حجم نمونه و جامعه آماری در تعریف نمونه یا جمعیت نمونه باید گفت, در معنای کلی هر فرد از جامعه را می‌توان نمونه آن جامعه خواند. اما در معنای متعارف, در همان جامعه به آن جزئی نمونه گفته می‌شود که معرف جامعه باشد. منظور از ظرط معرف بودن آن است که همه صفات جامعه, خاصه آن صفاتی که از لحاظ موضوع تحقیق دارای اهمیت است به تناسب در نمونه وجود داشته باشد و بتوان نتایج حاصل از آن را به کل جامعه آماری پس بطور کلی و با توجه به توضیحات فوق در تعریف حجم نمونه می‌توان گفت که حجم نمونه, تعداد کل عناصر موجود در نمونه است. اما منظور از جامعه آماری همان جامعه اصلی است که از آن نمونه‌ای نمایا, یا معرف بدست آمده باشد. جامعه آماری را در مواردی جمعیت و در مواردی دیگر نیز حیطه می‌خوانند. حجم جامعه آماری شامل مجموعه عناصر موجود در جامعه آماری است که مبنای محاسبه در نمونه‌گیری محسوب می‌شود.

فایل word تحقیق با موضوع حجم نمونه و جامعه آماری
فهرست برخی ازمطالب:

روش شناسی تحقیق

1- فقر

2- اعتیاد

3- معتاد

4- فرهنگ

5- سواد

6- باورهای دینی

تعریف مفاهیم عملیاتی

1- فقر

2- فقر فرهنگی

3- ضعف باورهای دینی

4- اختلاف والدین

5- اختلالات روانی

6- میزان تحصیلات

لینک کمکی